« юни 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Най-добрият Интернет, Цифрова и IP телевизия в град Бургас от RN TV !!!

На вниманието на бургаския бизнес: Днес отварят процедура в помощ на малки и средни предприятия

Процедурата по Национален план за възстановяване и устойчивост, която е за получаване на безвъзмездни средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, ще бъде обявена днес, 05.10.2022 г на следния линк: https://eumis2020.government.bg/. Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и цели да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия. Помощта по настоящата процедура се предоставя при условията на режим „минимална помощ“ (de minimis), съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“. Максималният размер на помощта за едно и също предприятие в режим „de minimis“, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) и съответно левовата равностойност на 100 000 евро (195 583 лева). Минимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие - 3 000 лева. Максимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие - 20 000 лева. Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата за микро, малки и средни предприятия, е до 100 %. По настоящата процедура максималният интензитет на помощта може да бъде до 100 %, като не е налице изискване за съфинансиране на разходите за изпълнение на инвестициите от страна на кандидатите. Допустими кандидати: Допустими по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели са само кандидати, които отговарят на следните критерии: 1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. 2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. 3) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г., относно определението за микро, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). 4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва: Микро предприятие ≥ 41 000 лева Малко предприятие ≥ 82 000 лева Средно предприятие ≥ 123 000 лева 5) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице. При определяне на съответствието с изискванията по т. 4) и т. 5) ще се вземат предвид само данните за нетни приходи от продажби и средносписъчен брой на персонала на предприятието – кандидат, без да се отчитат данните на свързани предприятия и/или предприятия – партньори (ако е приложимо), послужили за определяне на категорията на кандидата (микро, малко или средно предприятие) в съответствие с чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия. 6) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008, описана в Приложение 8. По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008. 7) Кандидатите могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че основната им икономическа дейност не е една от следните сектори: - сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“; - сектор В „Добивна промишленост“; - сектор F „Строителство“; - сектор Р „Образование“; - сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“. Допустими дейности: По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ “: - Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения; - Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси; - Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията. Предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или повече от услугите/решенията съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ на Приложение 12. Кандидатите трябва да включат избраните услуги/решения в Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“. Задължителен елемент на всички ИКТ услуги и решения е предоставянето на обучение за служителите на предприятието-кандидат за работа, с внедрените ИКТ решения. В случай, че предложенията за изпълнение на инвестиции включват въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система), посочена в т. 4 от Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ, то не е допустимо включването на услуги/решения за въвеждане на отделните модули, посочени в т. 6, 7 и 8 от Списъка. Предложенията могат да включват или услуга/решение за въвеждане на цялостна ERP система (т. 4 от Списъка) или услуги/решения за въвеждане на отделните модули, посочени в т. 6, т. 7 и т. 8 от Списъка. Услугите и решенията съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“, включени в предложенията, могат да бъдат въведени/ползвани като: - готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието; - персонализирани услуги/решения, разработени в съответствие с нуждите на предприятието; - SaaS (Software as a service) , когато е приложимо. В случай, че предложенията за изпълнение на инвестиции включват услуга за въвеждане и сертифициране на системa за управление на сигурността на информацията, съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001, то задължителен краен резултат е придобиването на сертификат за въведената система за управление (СУ). Ако в срока на изпълнение на проекта не бъде получен съответния сертификат за СУ, извършените разходи за въвеждането и сертифицирането й няма да бъдат признати. Сертификатът следва да бъде издаден от орган по сертификация, акредитиран съгласно ISO/IEC/17021 или последващи версии от: 1. Българския национален орган по акредитация – Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава - кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация – EA MLA в област сертификация на системи за управление; и/или 2. Орган по акредитация на друга държава – член на IAF MLA (International Accreditation Forum, Multilateral recognition Agreement). Услугите/решенията в областта на ИКТ, включени в предложенията за изпълнение на инвестиции следва да се ползват/поддържат в предприятието - краен получател най-малко 1 (една) година от окончателното плащане. Услугите/решенията в областта на ИКТ следва да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат заприходени от предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти, както и да останат свързани с предложението за изпълнение на инвестиция, за което е предоставена помощта, за период от минимум 1 (една) година след окончателното плащане. Допустими по настоящата процедура са следните видове разходи: 1) Разходи за услуги и решения съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ на Приложение 12. Разходите за заявените услуги/решения следва да са заложени от кандидатите в Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения“ Продължителността на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране с крайния получател. Подаването на предложенията за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и подаване на Формуляра и придружителните документи чрез ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20) от Регламент (ЕС) № 910/2014, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/. Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси могат да се задават в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ чрез модул „Електронно кандидатстване“, в раздела на процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, секция „Разяснения по процедурата“. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ и на интернет страницата на СНД на ПИТ (https://mig.gov.bg) в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

Видео

Коментари

You have no rights to post comments

НА КОЙ ВЯРВАТЕ ЗА КОНФЛИКТА МЕЖДУ РУСИЯ И УКРАЙНА?

Изберете един отговор!

Най-четени

Обсъдиха опазването на природното богатство в Мандренското езеро

  • 06 Юни 2023
  • 77
Мандренското езеро е един от природните феномени и съхраняването на богатото му биоразнообразие е отговорност на всички страни, които имат отношение по този въпрос.

Миден уикенд от 9 до 11 юни представя най-вкусните бургаски изкушения

  • 06 Юни 2023
  • 90
И тази година тематичните уикенди от събитийния календар на Община Бургас ще предложат изкушения за любителите на морската храна. На хоризонта се задава традиционният Миден уикенд – от 9 юни (петък) до 11 юни (неделя).

Миди на тенекия, музика и приятни емоции ви очакват на острова тази събота

  • 05 Юни 2023
  • 344
За поредна година водолази ще почистят морското дъно в акваторията на остров Света Анастасия. Събитието "Чистото Черно море 2023“ ще се проведе на 10 юни (събота). То винаги се превръща и в атракция за посетителите. В екологичната акция ще се включат представители на СНЦ „Приятели на морето“.

Бургаски любители на фантастиката учредиха клуб

  • 05 Юни 2023
  • 327
Утре, вторник, 6 юни, ще се проведе първата среща на новоучредения Клуб на бургаските фантасти. Мястото е новата библиотека. Началото – в 18.45 часа. Темата на първата среща е „Фентъзи и алтернативна история“. В нея ще участват бургаските писатели Янчо Чолаков, Десислава Дюлгерян и Милена Алгари.

213 проекта за саниране на жилищни блокове подаде Община Бургас по Плана за възстановяване и устойчивост

  • 05 Юни 2023
  • 343
Община Бургас подаде 213 проекта за саниране на жилищни блокове по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, стълб „Зелена България и е първенец в страната по подадени проектни предложения.