Докладът включва подробна информация за приетите подзаконови нормативни актове и за работата на Комисията в секторите на регулаторните й правомощия – „Електроенергетика и топлоенергетика“, „Природен газ“, „ВиК услуги“. В отделна глава са представени дейностите по мониторинг и контрол в изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия. Докладът предоставя информация и за постъпилите жалби и взетите по тях решения, извършените през годината планови и извънредни проверки и наложените санкции при установяване на нарушения. Обхваната е дейността в областта на достъпа до обществена информация, административното обслужване, осъществяваното международно сътрудничество и други сектори.

Годишният доклад за дейността на КЕВР за 2023 г. е публикуван на интернет страницата на регулатора в рубриката „За КЕВР“ – „Годишни доклади“.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *