Нарушението се изразява във възлагане в тежест на собствениците на обекти, които желаят присъединяване към водопроводната и/или канализационната мрежа, на разходите по изграждане на елементи на ВиК мрежата, в това число улични водопроводи, водопроводни отклонения и улични пожарни хидранти, имащи характер на публична собственост.

Описаното поведение може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите на пазара на присъединяване на имоти на потребители към ВиК мрежата на ВиК-Варна, чрез изграждане на съответната инфраструктура, за целите на предоставянето на комплексно ВиК обслужване на територията на общините Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девин, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово, и на пазара на извършване на строително-монтажни работи, свързани с присъединяване на нови потребители към ВиК мрежата на експлоатационното дружество, подмяна и реконструкция на ВиК съоръжения на вече присъединени потребители.

Съгласно установеното от Комисията, в границите на своята обособена територия, ВиК-Варна е единственият оператор, който може да присъединява имоти на потребители към ВиК мрежата, което прави възможно предоставянето на услугите по доставка на вода за питейно-битови, промишлени и други нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчните и дъждовните води.

КЗК е събрала доказателства, въз основа на които е установила, че в периода от 01.01.2018 г. поне до 11.10.2023 г., ВиК Варна в противоречие със секторното законодателство, е инкорпорирало в договорите си с потребителите (настоящи и бъдещи абонати на ВиК услугата) задължения да заплащат изграждането на проводи и съоръжения на техническата инфраструктура, в това число улични водопроводи, водопроводни отклонения и улични пожарни хидранти. След като е анализирала правния и фактически контекст, в който се развиват отношенията между ВиК-Варна и клиентите на дружеството, Комисията е установила, че освен че съставлява нарушение на секторната регулация, това поведение представлява и злоупотреба с монополно положение. Заключенията на Комисията обосновават извода, че за да постигне този резултат, ВиК- Варна се е възползвало от позицията си на единствен обществен доставчик на ВиК услугата на територията на област Варна, като е поставяло присъединяването към ВиК мрежата си в зависимост от съгласието на потребителите да поемат разходите, свързани с изграждането на елементи от техническата инфраструктура на ВиК мрежата. В светлината на антитръстовите норми, такова поведение се квалифицира като налагане на нелоялни търговски условия по смисъла на чл. 21, т. 1 от ЗЗК.

С постановеното решение Комисията налага на ВиК Варна и поведенческа мярка, съгласно която дружеството следва в 60-дневен срок от уведомлението за постановеното решение да измени типовите договори за присъединяване към водопроводната и/или канализационната система, като редактира и/или инкорпорира в тях съответните клаузи, с цел да гарантира по непротиворечив, ясен и недвусмислен начин, че ВиК Варна ще преустанови извършването на нарушението.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *