Днес осъществяването на общото им желание в Бургас да отвори врати първият изобщо филиал на СУ, изглежда по-близко и реално.

Като прикачен под този текст файл ще откриете официалния документ, подписан от служебния министър на образованието. В него пише следното:

„На основание чл. 10, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето образование (ЗВО) и чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на постановление на Министерския съвет за откриване на филиал в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в град Бургас. Предложението е на основание положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект (протокол номер 21 от заседание на Акредитационния съвет от 5 декември 2019 г.) и решение на Академичния съвет на висшето училище в този смисъл. Мотивите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за откриване на филиал в Бургас съответстват на мисията и стратегическата цел на висшето училище, определени от традицията и значението му, като водеща институция за образование от класически тип, подготвяща професионалисти за различните социални и културни сфери на обществения живот“, пише в доклада си образователният министър.

В мотивите пише още, че предложението е израз на сериозната обществена потребност на Бургас и региона, като целта е да се отговори на необходимостта от кадри за туристическия и културен бизнес, в съчетание с духовна просвета и мениджмънт в областта на поклонническия туризъм. Подготовката на кадри с висше образование по специалности от професионалните направления на филиала ще осигури редица предимства на града и региона. Бургас е един от най-динамично развиващите се български градове с добро качество на живот и през последните години статистически заема едно от първите места в страната по прираст на младите хора. Тъй като филиал на най-значимия ни университет ще допринесе за културното развитие на целия регион, общинското ръководство и кметството на Бургас застават зад идеята за създаването му и осигуряват съответната материално-техническа база в необходимия капацитет за нуждите на обучението.

Професионалните направления 2.4. „Религия и теология“ и 8.3. „Музикално и танцово изкуство“, по които ще се обучават студентите във филиала, имат валидна програмна акредитация, съгласно разпоредбата на параграф 61 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за висшето образование (изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 2022 г.). Подготовката, съгласно проекта за откриване на звеното, ще се осъществява по две специалности от професионалното направление „Религия и теология“: „Църковен мениджмънт“ и „Християнско поклонничество“ за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ в задочна форма, и по три специалности от професионалното направление „Музикално и танцово изкуство“: „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ за придобиване на степента „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ в редовна форма, както „Аудио-визуален дизайн“ и „Филмова и сценична музика“ за придобиване на степента „магистър“ в редовна форма.

Предвидено е учебният процес да се обезпечава от 20 преподаватели на основен трудов договор в университета, като съгласно проекта ще бъдат назначени и още десет преподаватели. Впоследствие, в зависимост от потребностите, ще бъдат обявени конкурси за повече преподаватели. Филиалът ща се управлява от директор и заместник-директор. За нуждите на филиала община Бургас предоставя кабинети и зали в новопостроена сграда на конгресния център в града. Допълнително за целите на обучението в професионалното направление „Религия и теология“ е осигурена социално-битова среда в Енорийските културно-просветни центрове при храмовете „Св. Иван Рилски“ и „Св. Атанасий“. За обучението в професионалното направление „Музикално и танцово изкуство“ са определени студия в реновирания Културен център на Бургас. Осигурени са и общежития за студентите в сгради, предоставени на Университета „Асен Златаров“ в Бургас.

Определеният от Националната агенция за оценяване и акредитация капацитет на филиала е в рамките на утвърдения капацитет на професионалните направления на висшето училище: общо 40 студенти по специалностите от направлението „Музикално и танцово изкуство“ в редовна и задочна форма на обучение и 50 студенти по специалностите в направлението „Религия и теология“ в задочна форма. За предложения проект на акт не са необходими допълнителни средства и не се предвиждат допълнителни разходи, се информира в доклада.

„Предвид гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето образование и чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да приеме проекта на постановление за откриване на филиал в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в град Бургас“, пише служебният министър на образованието и науката.

Бургазлии са в радостно очакване да чуят окончателното решение, което трябва да вземе при следващо свое заседание Министерският съвет на Република България.

Файлове:

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *