Споразумението, постигнато по време на срещата на експертите по политиките за заплащане на труда през февруари, беше одобрено от Управителния съвет на МОТ на заседанието му в сряда, 13 март. Президентът на КНСБ Пламен Димитров бе главен преговарящ от страна на групата на работниците в МОТ.

От МОТ съобщават, че достойното заплащане е от основно значение за икономическото и социалното развитие и за утвърждаване на социалната справедливост. То също така играе съществена роля за намаляване на бедността и неравенството и за осигуряване на достоен живот.

Според експертите понятието заплата за издръжка се отнася до “нивото на заплащане, което е необходимо, за да се осигури достоен стандарт на живот на работниците и техните семейства, като се вземат предвид обстоятелствата в страната и се изчислява за работата, извършвана през нормалното работно време”.

В споразумението се посочва, че определянето на заплатата за издръжка следва да се извършва съгласно редица принципи, включително използване на основани на доказателства методологии и надеждни данни, консултации с организациите на работниците и работодателите, прозрачност, публичност и отчитане на регионалния и местния контекст и социално-икономическите и културните реалности.

Заплащането следва да се постигне чрез процеси на определяне на заплатите, които са в съответствие с принципите на МОТ. Това включва засилване на социалния диалог и колективното договаряне и овластяване на институциите за определяне на заплатите. В документа се припомня също, че “нуждите на работниците и техните семейства и икономическите фактори са двата стълба на процесите на определяне на заплатите”.

Заплатата за издръжка не следва да бъде универсален подход и следва да отразява местните или регионалните различия в рамките на страните, се казва в документа, в който се излагат подробностите на споразумението, като се добавя, че устойчивата стратегия за насърчаване на заплатата за издръжка “следва да излезе извън сферата само на механизмите за определяне на заплатите и да включва по-широко разглеждане на факторите”.

В световен мащаб се наблюдава положителна дългосрочна тенденция на нарастване на средната работна заплата. Въпреки това милиони работници по света – както в официалната, така и в неформалната икономика – продължават да получават много ниски заплати в сравнение с разходите за живот и живеят в бедност. Тези работници и техните семейства не могат да си позволят здравословна храна, прилично жилище, медицински грижи или образование за децата си, посочват от МОТ.
www.knsb-bg.org

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *