През юли стартираха две програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на бизнеса. Програмите са разработени за внедряване на нови технологии, разработване на иновации и оптимизиране на производствените процеси. Подаването на проектните предложения е по електронен път, за което е необходим КЕП.

* Администратор на първата програма е Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, която обяви XIII-та конкурсна сесия на Националния Иновационен Фонд.

Целта е да се насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.

Допустим кандидат за финансиране: предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или такъв по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.

Допустим партньор за изпълнение на проект: предприятие – търговец по смисъла на Търговския закон или такова лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава- членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице.

При проекти с участието на партньори, предприятието (едно от предприятията при проект с повече от един партньор-предприятие) е координатор и има статут на кандидат в конкурсната сесия и подава конкурсната документация (включително изискуемата за партньор по реализирането на проекта) чрез СУНИ.

Допустими области за финансиране, в рамките на които трябва да попадат изготвените научноизследователски и развойни проекти и които ще се финансират от Фонда, са:

1. Информатика и ИКТ;

2. Мехатроника и чисти технологии;

3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;

4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за едно проектно предложение е в размер до 500 000 лв.

Максимален интензитет на помощта: до 80 % от допустимите разходи.

Продължителност на проект: минималната продължителност на всеки проект е 6 месеца, а максималната – 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за финансиране.

Срок за подаване на конкурсна документация: от 18.07.2022 г. до 17:00 ч. на 18.08.2022 г.

Начин на кандидатстване: по електронен път към Национален иновационен фонд, в електронен формат чрез система за управление на националните инвестиции /СУНИ/ на следния интернет адрес: https://enims.egov.bg.

Правилата на програмата и указания за попълване на електронна форма за научноизследователски развоен проект, както и други документи са публикувани на следния интернет адрес: https://www.sme.government.bg/?p=58328

* Втората програма е първа мярка по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), по която микро, малки и средни предприятия вече могат да кандидатстват по BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

От 22.07.2022 г. микро, малките и средни предприятия могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти. По мярката „Технологична модернизация“ в българския бизнес ще бъдат инвестирани общо 260 млн. лв., а съфинансирането е до 50 % от общия финансов ресурс на проекта.

Целта на тази мярка е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

По настоящата процедура кандидатите могат да избират между ЕДИН от приложимите режими на държавна/минимална помощ (de minimis), както следва:

1. „Регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).

Бизнесът може да кандидатства по т.1, като максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидатите при режим “регионална инвестиционна помощ“ е в зависимост от мястото на изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция.

2. „Минимална помощ“ (de minimis), съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“. Процент на съфинансиране на предложенията за изпълнение на инвестиция, изпълнявани при условията на режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидатите при режим “минимална помощ“ (de minimis) за микро, малки и средни предприятия е 50 %.

Начало за подаване на документи – 22.07.2022 г. 16:30 ч.

Краен срок за подаване на проектите – до 21 септември 2022 г., включително.

Подаване на документите е изцяло електронно през системата ИСУН 2020, в която е разработен нов модул за НПВУ.

Всички необходими документи са публикувани на: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/ccb84397-c2bf-4fd3-a4d8-161b876dc632.

Очаква се от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа да публикуват видеоуказания за попълване на формуляра и подаване на проектните предложения.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *