Парламентът прие обучението по професиите от списъка да започне от учебната 2026-2027 г. за учениците, които в тази учебна година постъпват в осми клас.

Измененията регламентират организациите на работодателите да изготвят предложения за включване на нови професии, заличаване и изменение на съществуващи професии в Списъка на професиите за професионално образование и обучение и да участват в неговото разработване, съгласуване и актуализиране. Предвижда се в списъка на професиите за професионално образование и обучение да се определят степени на професионална квалификация. Степените на професионална квалификация, придобивани по този закон, са първа, втора, трета и четвърта. Хората, придобили по-високата степен на професионална квалификация, може да извършат трудови дейности, изискващи професионални знания, умения и компетентности за по-ниската степен.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за безопасното използване на ядрената енергия, свързани с лицензиите за експлоатация на ядрени съоръжения и изграждането на ядрени мощности. Титулярите на лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения, в които се използва, манипулира или съхранява ядрен материал в едномесечен срок от влизането в сила на този закон да подадат искане до председателя на Агенцията за ядрено регулиране за изменение на издадените лицензии, предвиждат измененията. С тях се въвеждат безсрочни лицензии за определени видове ядрени съоръжения, като се запазва изискването за извършване на периодичен преглед на безопасността на всеки 10 години, но в рамките на действащата лицензия.

Парламентът ратифицира на първо четене Споразумението между правителствата на България и САЩ по Проекта за изграждане на ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и Ядрената програма за граждански цели на Република България, подписано в София на 12 февруари 2024 година. „За“ бяха 149 депутати, „против“ – 50, трима се въздържаха.

Народното събрание прие на второ четене изменения в Закона за насърчаване на заетостта, свързани с подаване на документи по електронен път. Законопроектът е внесен от Атанас Атанасов и група народни представители.

Промените регламентират, че Агенцията по заетостта ще води и поддържа единен електронен централизиран Регистър на физическите и юридически лица, осъществяващи посредническа дейност и/или осигуряващи временна работа. В регистъра ще се вписват данни, обстоятелства и документи, и ще има публична част, достъпът до която ще бъде безплатен. Парламентът гласува чрез информационната система да се предостави възможност за подаване на заявления за регистрация по електронен път от хората, които имат право да предоставят посреднически услуги по заетостта, съгласно българското законодателство и законодателството на други държави, и от предприятията, които осигуряват временна работа.

Народното събрание гласува на второ четене промени в Кодекса на труда, които регламентират, че при работа от разстояние работникът или служителят не е длъжен да отговаря на инициирана от работодателя комуникация по време на междудневната и седмичната почивка, освен когато в индивидуалния и/или в колективния трудов договор са уговорени условия, при които това е допустимо. С измененията се уреждат условията за дистанционна работа.

Парламентът прие решение във връзка с инициативата за Вертикален коридор на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, осигуряваща възможност за пренос на допълнителни обеми природен газ от разнообразни и надеждни източници. Вносители на проекта са председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов, председателят парламентарната група на ДПС Делян Пеевски и съпредседателят парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Кирил Петков.

С решението Народното събрание възлага на министъра на енергетиката да проучи възможността за европейско финансиране за реализацията на три проекта за пренос на газ, чиято индикативна стойност за реализация е 825 млн. лв. без ДДС. Предвидено е още в срок до 1 май 2024 г. министърът на енергетиката да увеличи капитала на „Булгартрансгаз“ЕАД с 200 млн.лв. като средствата да се използват целево за подготовката и реализацията на проектите.

В решението се предвижда разширението на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД и реализация на три проекта – „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България”; „Повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Негру Вода/Кардам в посока от България към Румъния“ и „Довеждаща газопреносна инфраструктура с високо налягане за захранване на потребители в източномаришкия регион”. Реализацията на проектите е от огромно стратегическо значение в светлината на предстоящото от 1 януари 2025 г. преустановяване на транзита на руски газ през Украйна и факта, че съществуващата инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД не позволява да бъде заменен изцяло транзитирания руски газ през мрежата ѝ, се посочва в доклада на парламентарната Комисия по енергетика.

източник: www.parliament.bg

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *