Допустими за финансиране са само извършените административни разходи и разходи за дейности, които имат нестопански характер. Предоставените средства няма да могат да бъдат използвани за възнаграждения за членове на управителните органи, закупуване на материални активи, извършване на стопанска дейност, осигуряване на транспортни разходи в чужбина или финансово подпомагане на физически и юридически лица.

В правилата за финансиране на нестопанските организации, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, ясно са формулирани срокът за кандидатстване, процентът на финансиране на разходите, дейностите на организациите, критериите за допустимост и липсата на конфликт на интереси.

Крайният срок за кандидатстване е до 17.15 часа на 30 ноември, като заинтересованите неправителствени организации следва да подадат заявление за финансово подпомагане и да приложат план-сметка за предвидените разходи, годишен доклад за дейността, финансов отчет и декларация за получени държавни помощи.

Размерът на предоставените средства се определя по точкова система с максимален брой 30 точки за един кандидат, а критериите за оценяване са капацитет, изпълнимост на дейностите, съответствие със заложените цели и ефективност на разходите.

Повече за правилата, сроковете и дейностите за кандидатстване можете да намерите в страницата на Община Бургас на: https://www.burgas.bg/bg/strategii-planove-programi-i-pravila/52655

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *