Днес на заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията, водено от областния управител проф. Мария Нейкова, се прие проект за изменение на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на обект: „Водоснабдителна система на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица – етап II”. Обектът е част от водоснабдителната система за бургаските села Маринка, Димчево и Твърдица и обхваща участък от разпределителна шахта до напорния водоем, осигуряващ водоснабдяването на с. Димчево.

Изменението касае и засягането на землището на созополското село Зидарово, за да се избегне пресичането на трасето на водопровода с републиканската пътна мрежа и защитени територии.

С решение на Общински съвет-Бургас обектът е определен за обект с първостепенно значение.  С реализирането на проекта ще се реши 15-годишен проблем, заради който жителите на с. Димчево предприеха през 2020 г. ефективни протестни действия. Гневът на хората е насочен срещу липсата на редовно водоснабдяване и срещу лошото качество на водата. Новоизграденият водопровод ще осигури необходимото количество питейна вода за битови нужди и ще позволи обособяването на нови терени в регулация. Водоснабдяването вече ще се осъществява не от старите източници, а чрез връзка с магистрален водопровод от система „Камчия“ чрез помпена станция „Победа“. Това от своя страна ще гарантира добро качество на питейната вода, отговарящо на необходимите изисквания.
            След влизане в сила на Заповедта за одобряване на областния управител на област Бургас на ПУП-ПП предстои в Областна администрация Бургас да се внесе от ВиК-Бургас инвестиционен проект. След издаването на разрешението за строеж започват и дейностите по изграждането на водопровода за с. Димчево.
На срещата присъстваха експерти от Областна администрация Бургас, Община Бургас, Областно пътно управление, ВиК-Бургас, както и кметът на с. Димчево и представители на Инициативния комитет. Кметът на с. Димчево Елена Атанасова изрази личната си благодарност към областния управител проф. Мария Нейкова и от името на всички 400 души, живеещи в с. Димчево, за ангажираността и експедитивността на областния управител и екипа й.
Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *