Проект „Подкрепа декарбонизирането на туристическата индустрия след Covid-19“ „DEcarbonising the TOurism Industry Post Covid-19 Support (DETOCS)“ стартира в началото на март 2023 година и ще се изпълнява в рамките на 4 години.

Проектът ще се реализира в партньорство, ръководено от Местната енергийна агенция в град Птуй – Словения, в което участват 14 партньора, представляващи органи на местни; регионални и национални власти, водещи университети и организации, специализирани в технологични иновации; организации, работещи в сферата на прилагането на енергийно ефективни решения и изпълнение на дейности за адаптиране на градската среда и смекчаване на последиците от климатичните промени от държавите Словения, Гърция, Малта, Финландия, Италия, Унгария, Нидерландия, Германия и България.

Kато пряк резултат от пандемията от Covid-19 и последвалите я ограничения за пътуване, туристическата инфраструктура на Европа сериозно пострада – ситуация, която сега допълнително се изостря поради тежката енергийна криза. Възстановяването на туристическия сектор е необходимо и от решаващо значение, тъй като индустрията е изключително ценна за европейската икономика.

Чрез междурегионално сътрудничество, партньорските региони ще идентифицират, споделят и обменят иновативни методологии, процеси и добри практики за подобряване на енергийната ефективност и улесняване на декарбонизацията в туристическата инфраструктура и постигане на устойчив туризъм. По този начин ще се подкрепи възстановяването на сектора на туристическата инфраструктура в ЕС след пандемията от Covid-19 по устойчив и нисковъглероден начин. Междувременно партньорите по проекта ще се стремят да подобрят свързаната политика в своите региони чрез изграждане на капацитет в участващите региони и приемане на политики, доказали се като успешни в други региони.

В резултат от реализацията на проекта се очаква да се повиши производството на енергия за собствени нужди в туристическия сектор, както и да се насърчат нови видове туризъм, като „виртуален туризъм“, с ниско потребление на енергия и въглероден отпечатък.

Предвидените дейности за Община Бургас по проекта включват:

Идентифициране и прилагане на добри практики на ЕС, свързани с въвеждането на ЕЕ и ВЕИ в туристическите обекти на територията на Община Бургас.

Стимулиране на местните заинтересовани страни да работят в посока към внедряване на ВЕИ и ЕЕ в туристическия сектор.

Проучване на възможността за влияние върху тези частно управлявани туристически места за настаняване (хотели, вили, къщи и т.н.), чрез въвеждане и прилагане на нови мерки за устойчива енергия в Дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Бургас 2021-2030 г., въз основа на знанията и добрите практики, придобити по време на изпълнението проекта.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *