Предложението ще бъде гласувано от съветниците на предстоящата сесия на 11 април.

Кандидатстването ще се извърши по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, която е част от инвестиция „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“, съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост.

Подготовката на документите за кандидатстване включва обследване за енергийна ефективност, изготвяне на валиден сертификат за енергийните характеристики на сграда, технически паспорт в съответствие с изискванията, извършване на архитектурно заснемане, съставяне на обяснителна записка и обобщена количествено-стойностна сметка. Разходите за тези дейности са допустими по процедурата и в случай, че проектното предложение е одобрено за финансиране, те могат да бъдат възстановени на кандидата.

Читалищата, които ще кандидатстват за финансиране, са: НЧ „Паисий Хилендарски 1928“, НЧ „Христо Ботев 1937“, НЧ „Просвета 1927“, НЧ „Пробуда 1880“, НЧ „Съгласие 1905”, НЧ „Светлина 1928“, НЧ „Изгрев 1909“, НЧ „Ангел Димитров“ 1929, НЧ „Пробуда – 1929“, НЧ „Обнова – 1923“.

С прилагането на мерките по енергийна ефективност се цели да бъдат намалени разходите за електричество с около 30 % и да се постигне клас В на енергийна ефективност. Чувствително ще се подобрят параметрите за отопление, охлаждане и осветление.

Другата заложена цел на обновяването на сградите е да се подобрят условията за работа на културните дейци в читалищата и да се осигури равен достъп до културни събития за всички групи от обществото.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *