Община Бургас продължава грижата си за местната рибарска общност. След успешно изградените три лодкостоянки, започна изграждането на нова в местността Ъгъла, кв. „Сарафово“.

Тя ще предоставя възможността за сезонно укритие на малки рибарски лодки, като капацитетът на съоръжението е за 20 плавателни съда с дължина 6,5 м.

На старта на строителните дейности присъства ръководителят на проекта – зам.-кметът инж. Чанка Коралска, която обсъди с изпълнителите на обектна предстоящите дейности по бреговата ивица.

Лодкостоянката ще е оборудвана с вертикален кей на две нива. Предвидено е и съоръжение, осигуряващо пускането на вода на плавателните съдове, тяхното изваждане на сушата и съхранение, както и извършване на ремонтни дейности с авторемаркета. В зоните за швартоване на лодките са предвидени колонки за електрозахранване и водоснабдяване за нуждите на рибарите. Ще бъде монтирана и котвена система.

С реализацията на проекта ще се подобрят безопасността и условията на труд на рибарите от района и особено на тези от дребномащабния крайбрежен риболов. Съоръжението ще изпълнява и екологична роля като предпазва бреговата ивица в добро състояние.

Основна цел на проекта е да се подобрят условията за развитие на рибарството, да се насърчи социалното приобщаване и заетост в зависими от рибарството общности на територията на община Бургас.

Сред поставените специфични цели при изграждането на новата лодкостоянка са създаването на условия за развитие на непромишлен и дребномащабен риболов в региона, опазване на местните традиции за риболов и рибовъдство, подобряване безопасността и условията за извършване на риболовна дейност, подкрепа на местната рибарска общност чрез изграждане на подходяща инфраструктура за дейността ѝ.

Новата лодкостоянка се реализира по Проект № BG14MFOP001-1.019-0003 „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена югоизточно от УПИ І, кв. 30 (ПИ с идентификатор 07079.20.470) по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. „Сарафово“, гр. Бургас в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море“

Проектът се финансира по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., подкрепена от ЕФМДР, процедура № BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“. Той е на обща стойност 1 299 462,35 лв., от които 799 952,05 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Срокът за изпълнение на дейностите е до 30.11.2023 г.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *