В залата на Бизнес инкубатора на 13.12.2023 г. от 10.00 часа ще се проведе пресконференция, на която ще се предостави информация за изпълнението на мерките.

Информация за проекта:

Проект BG16M1OP002-5.003-0003 „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“.

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, чрез Кохезионен фонд.

Процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“.

АДБФП № BG16M1OP002-5.003-0003- C01

Срок на изпълнение: 14.06.2019 г. – 14.05.2024 г.

Основна цел на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Бургас чрез намаляване емисиите на ФПЧ10 с източник битово отопление с твърдо битово гориво. Целта ще бъде постигната, чрез изпълнение на следните специфични цели:

(1) Въвеждане на ефективни и специфични за местния контекст механизми за въздействие и ограничаване замърсяването на атмосферния въздух с източник битово отопление с твърдо гориво;

(2) Надграждане на системата от мерки за подобряване на КАВ чрез изграждане на допълнителен административен капацитет и формулиране и изпълнение на местни политики по управление на КАВ в Община Бургас;

(3) Повишаване на обществената информираност и насърчаване включването на местната общност в инициативи, свързани с подобряване качеството на въздуха.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *