Броят на регистрираните безработни лица в края на месеца е общо 165 585, като се отчита понижение спрямо миналия месец с 255 лица. Увеличава се броят на започналите работа безработни лица със съдействието на Агенция по заетостта – през февруари те са 12 484, което е с 1 141 души повече спрямо предходния месец. Административните данни на институцията сочат, че най-голям е делът на устроените на пазара на труда в преработващата промишленост – 15,8%, следват търговията – с 14.6%, държавното управление – с 9,3%, хуманното здравеопазване – с 6,7%, строителството – с 4.6% и др. През месеца работа с подкрепата на бюрата по труда намериха и 355 пенсионери, учащи и заети. В страни от Европейския съюз работа започнаха 914 безработни с посредничеството на бюрата по труда или това са 8,0% от всички преходи в заетост през месеца. Представителите на рисковите групи, които намериха своята трудова реализация през февруари чрез субсидирани работни места, са 322 – 36 по програми и мерки за заетост и 286 – по схеми на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2020-2027. 121 безработни и заети са включени в различни обучения, а 373 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност. През месеца се регистрираха нови 19 910 безработни лица в бюрата по труда, като при тях се наблюдава 25% намаление в сравнение с януари. Други 814 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също се регистрираха в бюрата по труда през месеца. При тази група се наблюдава увеличение спрямо предходния месец на търсенето на услугите на Агенцията – с 35.4%. В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрата по труда, през месеца са активирани над 4 300 неактивни на пазара на труда лица. В бюрата по труда през февруари представителите на първичния пазар заявиха 10 494 свободни работни места при 10 037 през януари 2024 г. В реалната икономика най-много са свободните работни места в сферата на преработващата промишленост (23.4%), търговията (13.0%), хотелиерството и ресторантьорството (12.6%), държавното управление (11.7%), следват селското, горското и рибното стопанство (7.0%), административните и спомагателните дейности (6.8%). Най-търсените от бизнеса професии през февруари са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; водачи на МПС и подвижни съоръжения; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; чистачи и помощници; стопански и административни специалисти и др.
www.az.government.bg

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *