Проведена е цялостна ревизия на работата на прокурорите от отдел „Специализиран“ в СРП за периода 01.01.2020 г. – 25.09.2023 г., както и на дейността на бившия административен ръководител и негови заместници.

В рамките на тематичната ревизия е извършен анализ на неприключилите, прекратените и спрените досъдебни производства, както и на преписките, по които са постановени откази да се образуват наказателни производства.

Проверяващият екип е констатирал нарушения на вътрешните правила за прилагане на принципа на случайния подбор при разпределението на делата и преписките в СРП – липса на мотивирано насочване (с резолюция или заповед) и на яснота по какви критерии преписките и делата са насочвани към отдел „Специализиран“, а не към останалите отдели в СРП, неспазване на сроковете за разпределение, неправилно обединяване на преписки и др.

Прокурорите от отдел „Специализиран“ са наблюдавали преписки и дела за престъпления с висок обществен отзвук и с фактическа и правна сложност, но при ревизията там са установени и преписки, които не отговарят на тези критерии. Прокурорите дори са се произнасяли по дела от компетентност на горестоящата Софийска градска прокуратура, което е нарушение на закона. Констатирано е, че по едно конкретно досъдебно производство прокуратурата „е използвана и като инструмент за решаване на чисто търговски отношения и неоснователно е упражнявана наказателна репресия“.

Разкрити са и случаи, при които разследващите органи и наблюдаващи прокурори не са взели всички мерки за осигуряване на своевременно, законосъобразно и успешно извършване на разследването – да се съберат в най-кратък срок необходимите доказателства за разкриване на обективната истина, да се проучват и проверяват всички материали като прокурорът непрекъснато контролира хода на разследването.

Проверката е установила, че по конкретни дела са формирани екипи от прокурори, в които е включван и прокурор от отдел „Специализиран“. Впоследствие материалите по преписката са били насочвани не към всички прокурори от екипа, а към конкретен прокурор. В един от случаите дори е била прекратена възможността на първоначално избрания прокурор да извършва справки по досъдебното производство в Унифицираната информационна система по съответното дело.

Екипът, извършил тематичната ревизия в СРП, е дал препоръки за подобряване на работата с цел недопускане на компрометиране на принципа на случайния подбор, както и за срочно, ефективно и законосъобразно приключване на разследванията.

Докладът от извършената ревизия ще бъде изпратен на Висшия съдебен съвет, на Висшия прокурорски съвет и на Софийска градска прокуратура.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *