Дружеството е бивш собственик на два съседни поземлени имоти с идент. 07079.831.113 и 07079.831.114, с площ съответно 3775 кв.м. и 4397 кв.м.

Областният управител на Бургас Пламен Янев обжалва това искане, тъй като в границите на имота попадат площи от морското дъно и морската акватория, които по закон са публична държавна собственост и върху тях дружеството не би могло да придобие собственост. Видно от КАИС, действащата кадастрална карта не отразява коректно границата на морския бряг.
В държавния имот също така е реализирано и строителство без одобрени строителни книжа и разрешения – триетажна масивна сграда, както и монолитно изградена подпорна стена, завършваща с метална защитна ограда. Височината на стената е около 6,50м и гранични с морския бряг. Функцията й е за стабилизиране и брегоукрепване на двата частни имоти, понастоящем собственост на Хермес Солар ООД.
При изграждането на подпорната стена, същата обаче не е позиционирана правилно и е изпълнена в съседния държавен имот, като при извършване на проверка от компетентните органи не е установено наличие на регистрирано активно свлачище или силна ерозия на морския бряг, което да налага изпълнението на укрепителната стена.

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *