Втората инициатива за намаляване на замърсяването от земни източници на морската среда се осъществи чрез почистване на Поморийското езеро, посредством закупените по проекта два високотехнологични водни дрона.

Един от основните проблеми на черноморската акватория, а и на Поморийското езеро e нивото на замърсяване, което води до редица проблеми, пряко рефлектиращи върху местната общност и отраслите на местната икономика, като туризъм и риболов. Чрез свързващия канал, отпадъците от земни източници, попаднали в езерото достигат до черноморските води. Замърсената морска среда довежда до понижаване на популацията на морските видове, обитатели на Черно море, както и до разрушаване на естествената среда на защитените видове на Поморийското езеро.
Илия Кусев, уредник в Музей на солта – Поморие, определя Поморийското езеро като минало, настояще и бъдеще. Минало – защото с езерото е бил свързан поминъкът на хората, а именно производството на сол в Поморие, настояще – чрез Поморийското езеро, Музеят на солта продължава да произвежда сол по древната анхиалска технология и бъдеще – защото непрекъснато се полагат усилия за опазване и подобряване състоянието както на езерото, така и на музея.
“Поморийското езеро се свързва и с добиването на лечебната поморийска кал, използвана в балнеосанаториумите при лечение на множество заболявания. Езерото трябва да бъде съхранено, най-вече чрез ограничаване на замърсяването му с изхвърлени битови и други отпадъци. За да протичат нормално биохимичните процеси в него, то трябва да поддържа определена соленост. Затова е необходимо редовно почистване на езерната вода от отпадъците, които по един или друг начин през следващите години биха влошили качеството на лечебната кал.“, каза още Илия Кусев.

Уредникът в Посетителски център „Поморийско езеро“ Зоя Колчева, изброявайки уникалните характеристики на Поморийското езеро, поставя акцент върху значението на системно полаганите усилия за неговото почистване и поддържане без отпадъци. Според нея благодарение на тези усилия имаме възможността да се радваме на присъствието на много птици, сред които екзотичното розово фламинго и други застрашени видове, които всяка година идват, за да гнездят в Поморийското езеро.

Изпълняваните в рамките на проекта инициативи допринасят за намаляване на замърсяването от земни източници на морската среда. Те включват почистване на Поморийското езеро, на бреговете на Черно море, попадащи в териториалния обхват на община Поморие, както и на река Ахелой, вливаща се в Черно море на територията на община Поморие.

Чрез закупените за целта и пуснати в експлоатация специални високотехнологични водни дронове се събират отпадъци, имащи способността да изплуват на повърхността на водата като полиетиленови торби, битови пластмаси, изоставени хрилни мрежи и др., както и чужда и вредна растителност. Дроновете са оборудвани допълнително със съответните сензори за събиране на информация и данни за целевата акватория по проекта. Снабдени са с ръчно управление от разстояние чрез дистанционно устройство, позволяващо да бъдат насочвани по определени маршрути при обхождане на целевата акватория по проекта и събиране на гео позиционирани данни чрез GPS.

На база на събраната чрез дроновете информация ще бъдат изготвени анализи на състоянието на целевата акватория по проекта и влиянието й върху морската околна среда по бреговете на Черно море на територията на община Поморие и ще бъде разработена система за опазване на морската среда от земните източници на замърсяване от човешката дейност на целевата акватория по проекта.

Проектът включва сътрудничество с партньор от държавите донори – International Development Norw
www.pomorie.bgay AS, притежаващ експертен опит в изпълнението на проекти в областта на кръговата икономика, опазването на околната среда, технологиите и устойчивото развитие.

Партньорите по проекта: бенефициентът – Община Поморие, Сдружение „Местна инициативна рибарска група“ – Поморие и International Development Norway AS, са специално селектирани с оглед общата им мисия, интереси, функциониране и цели в областта на опазването на черноморската среда.

Настоящият проект се явява естествено продължение на значимите постижения и усилия на Община Поморие, насочени към опазването на околната среда и в частност целевата територия и населяващите я защитени видове, в съответствие с Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие и Плана за управление на защитена територия и защитена зона „Поморийско езеро“.
ИЗТОЧНИК: www.pomorie.bg

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *