С тях се предвижда лице, което ще изгражда обект за производство на енергия от възобновяеми източници, да подава заявление за промяна на предназначението на земеделска земя, придружено, наред с останалите изискуеми документи, и със становище на министъра на енергетиката, съгласно което има необходимост от реализирането на конкретното инвестиционно намерение за постигане на националната цел по чл. 12, ал. 1 от ЗЕВИ.

Образец на заявлението, което е необходимо да попълните, може да намерите тук.

В Министерството на енергетиката могат да се подават заявления, в които се предвижда промяна на предназначението на земеделска земя с площ над 50 дка. Заявленията, които предвиждат промяна на предназначението на земеделска земя с площ до 50 дка се подават в Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Заявленията могат да се подават по електронна поща, по пощата или на място в деловодството на съответната администрация. Заявленията могат да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис или саморъчно положен подпис.

Заявлението се подава от заявителя или от упълномощено от него лице.

При констатирана липса на информация или документ по постъпилото заявление, както и при констатирано несъответствие, се изпраща писмо до заявителя. Ако заявителят не подаде исканата с писмото информация, становище не се издава.
www.me.government.bg

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *