Детските градини имат възможност за участие наравно с училищата в две от новите програми на министерството – „Без агресия за сигурна образователна среда“ и „Безопасност на движението по пътищата“. Сред специфичните цели на първата програма е развитие и ангажиране на общността в детската градина за създаване на сигурна образователна среда и превенция на агресията и насилието, подкрепа на образователна култура на взаимно уважение и зачитане на достойнството.
По втората програма ще бъдат изграждани площадки за обучение по БДП, което е и последователна политика на МОН през последните години.

Както и досега детските градини ще могат да участват и по програмите “Заедно за всяко дете“ и „Хубаво е в детската градина“. Акцент в тях е ангажирането на родителите и семействата в процеса на обхващане и включване на децата и учениците в образователната система. В рамките на тази програма ще бъде подпомогната дейността на екипите за обхват по Механизма, като за това са предвидени 2 млн. лева.

По думите на зам.-министър Лазарова сериозен ресурс за подкрепа на децата в градини и яслени групи, но и на техните семейства, ще има по проект „Силен старт“, който ще се реализира от МОН и е финансиран по европейската програма „Образование“, съфинансирана от ЕС. По проекта ще се предоставя допълнителна подкрепа за деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование. За целта детските градини могат да наемат психолози, логопеди и ресурсни учители.

Политиката за приобщаващото образование в ранна детска възраст се допълва и с инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост, като предстои да бъдат изградени 8 нови детски гради в София и да бъдат модернизирани 49 детски градини в цялата страна.

„Образованието и грижите в ранна детска възраст полагат основите и допринасят за познавателното, езиковото, социалното и емоционалното развитие на децата“, смята Емилия Лазарова. Тя отбеляза, че е създадената междуведомствена работна група с участие на експерти от МОН, МЗ и МТСП, която под ръководството на министър Галин Цоков вече обсъжда как децата от най-ранна детска възраст да получат сериозна подкрепа за развитието си.
„Междуинституционалното споделяне е най-важното за постигане на качествено образование и грижа в ранна детска възраст“, посочи Емилия Лазарова. По думите ѝ МОН държи на многосекторното сътрудничество в тази посока.

В рамките на форума, посветен на предучилищното образование, председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета Диян Стаматов благодари на екипа на министър Цоков и специално на зам.-министър Лазарова за добрия резултат от диалога при изготвянето на Колективния трудов договор, в който е постигнато увеличение на възнагражденията за учители и непедагогически персонал в детските градини. По думите му в Закона за бюджета е отбелязан „симптоматичен напредък“ в тази посока. Представители на градините отново настояха в МОН да бъде създадена отделна структура по въпросите на предучилищното образование, особено вече когато въпросът за ранно детско развитие се налага като стратегически за промяна в модела за образование.
www.mon.bg

Напиши коментар Коментари

Оставете коментар

Mandatory fields are marked with *